//Feodalite Devri’nde Avrupa’nın Sosyal Durumu

Feodalite Devri’nde Avrupa’nın Sosyal Durumu

Feodalite rejiminde cemiyet ayrı hak ve ayrıcalıklara haiz bir takım sınıflara ayrılmaktaydı: 1.Soylular – Asiller Soylular da kendi aralarında rütbe ve soy bakımından sınıflara ayrılırlardı. Soyluların en büyüğü kraldı. öteki soylular kralın vasalı sayılırdı. Kraldan sonrasında dük, kont, baron, şövalye şeklinde unvanlarla sıralanırlardı. Soylular yöneticilik ve askerlik dışında bir işle uğraşmazlardı. Yönetimlerindeki topraklar soyluların sayılırdı.2.RahiplerSoylulardan sonra en ayrıcalıklı derslik din adamlarıydı. Tüm rahipler Roma’da oturan papaya bağlı idiler. Sadece din işleriyle uğraşırlar, vergi vermezlerdi.3.Burjuvalar (Şehirliler)Orta Çağ’da şehir ve kasabalarda oturan ticaret, esnaflık benzer biçimde mesleklerle uğraşan kimselerdi. Soylulara vergi vererek onların himayesi altında yaşarlardı.4.KöylülerAvrupa’da en kötü koşullar altında yaşayan sınıf köylülerdi. Köylüler iki kısma ayrılıyorlardı. Bunlardan serbest köylüler Hürler)topraklarını istedikleri şeklinde ekerler, ancak himayesi altında yaşadıkları derebeyine vergi verirlerdi. Serf (köle) adında olan köylülerin ise hiçbir özgürlükleri yoktu. Toprakla beraber alınır ve satılırlardı. Evlenirken bile derebeyinin iznini almak zorundaydılar.Feodalite rejiminin Avrupa’da doğurduğu neticelar şöyle sıralanabilir:1- Soylular (Senyörler) egemenlikleri altındaki topraklarda yaşayan ve toprağı işleyen insanlar üzerinde mutlak haklara sahip olmuşlardır.2-Her derebeylikte ayrı kurallar geçerli olmuştur.3-Ekonomik faaliyetlerin sınırı derebeyleri tarafınca belirlenmiştir. Bu da Avrupa’da ekonominin yöresel (bölgesel) bir düzeyde kalmasına yol açmıştır.4-Feodalite rejiminin oluşturduğu siyasal, sosyal ve ekonomik bölünmüşlük Avrupa’daki halk içinde farklılıklar oluşmasına niçin olmuştur.